2020: 

INGRESSOS  343.487,10 €
Donatius4,0%
Prestacions de serveis17,0%
Fons  públics62,0%
Fons privats10,0%
Fons propis6,0%
Altres1,0%
DESPESES 292.631,96 €
Formació15,0%
Orientació16,0%
Inserció34,0%
Acció Comunitària14,0%
Economia Social i Solidària10,0%
Gestió8,0%
Ajuts socials3,0%
INGRESSOS 343.487,10€
DESPESES 292.631,96€