VOLUM D'ACTIVITAT 2019: 286.259,89 €
INGRESSOS
Donatius8,70%
Prestacions de serveis10,93%
Fons  públics63,16%
Fons privats16,99%
Fons propis0,17%
Altres0,05%
DESPESES
Formació13,85%
Orientació9,89%
Inserció39,36%
Acció Comunitària16,89%
Economia Social i Solidària5,79%
Comunicació3,30%
Gestió10,71%
Ajuts socials0,21%